General manager

Nurpeissov
Kairat Saulebekovich

deputy general Director

Kustavletov
Dulat Rashitovich

deputy general Director

Kotelnikov
Vyacheslav Valeryevich